ความเป็นมา

รูปแบบการเรียนการสอน

 กิจกรรม

 บุคลากร

 ติดต่อโครงการ

 

 

Congratulations

Mr.Kantapong Kotchum (Mhuk) , M.3/14 schoolarship student at English Program, passed the IJSO examination and received an invitation for

the 11th International Junior Science Olympiad (IJSO) scheduled for December 2-12, 2014

in Mendoza, Argentina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World News

 

 

 

ความเป็นมาของโครงการ

English Program (EP) คือ โครงการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักเรียน โดยใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลในการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของนักเรียนทางด้านวิชาการและทางด้านภาษาไปพร้อมกัน ซึ่งจะทำให้นักเรียนกลุ่มนี้กลายเป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะของความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นสามารถพัฒนาตนเองและแข่งกับนานาชาติได้ในอนาคต

 

 

 

 

รูปแบบการเรียนการสอน

   
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะเน้นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

    กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนปกติ และนักเรียนโครงการอื่นๆของโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ทางสังคมเหมือนกับนักเรียนทั่วไป

    ทุกรายวิชายกเว้นวิชาภาษาไทย
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ

อนาคตของนักเรียนโครงการ English Program

    โรงเรียนตั้งเป้าหมายในการพัฒนาโครงการ EP ไว้ว่าโครงการนี้จะช่วยในการพัฒนานักเรียนไปสู่เป้าหมายของความเป็นสากล คือ

        1. นักเรียนที่จบการศึกษาตามโครงการสามาถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในชีวิตประจำวันและในการเรียนในห้องเรียน

        2. นักเรียนที่จบการศึกษาตามโครงการสามารถที่จะเดินทางไปศึกษาต่อโครงการที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

        3. นักเรียนที่จบการศึกษาตามโครงการนี้จะกลายเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครงการ English Program โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์/โทรสาร  043244730  โทรศัพท์เคลื่อนที่  0896222842

Hit Counterปรับปรุงล่าสุด  27-06-2557