ความเป็นมา

English Program (EP) คือ โครงการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักเรียน โดยใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลในการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของนักเรียนทางด้านวิชาการและทางด้านภาษาไปพร้อมกัน ซึ่งจะทำให้นักเรียนกลุ่มนี้กลายเป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะของความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นสามารถพัฒนาตนเองและแข่งกับนานาชาติได้ในอนาคต